• Język: Polski Polski
 • Zmień

Język:

Koszyk

Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.avora.pl

1.2. Właścicielem sklepu internetowego Avora.pl jest Marcin Bryś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Brys.pl Marcin Bryś, z siedzibą w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9/56, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. rozwoju, pracy i technologii. Dane identyfikacyjne przedsiębiorcy: NIP 5751748960, REGON 240934774.

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: Brys.pl Marcin Bryś, ul. Sobieskiego 9/56, 42-700 Lubliniec.
2) numer telefonu: tel.: +48 579 644 730;
3) adres poczty elektronicznej: info@avora.pl.

1.4. Regulamin Sklepu Internetowego umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej Avora.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

2. Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego.

2.2. Usługodawca/Sprzedawca – Marcin Bryś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Brys.pl Marcin Bryś, z siedzibą w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9/56, NIP 5751748960.

2.3. Sklep Internetowy – Sklep Internetowy prowadzony pod adresem Avora.pl przez Sprzedawcę.

2.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

2.5. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

2.7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

2.8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz.U. 2014 poz. 827).

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep Internetowy Towarów i Usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Avora.pl, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie Internetowym kodów rabatowych upoważniających do zakupów Towarów i Usług z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.4. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatury lub innego urządzenia umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.6. Strona Sklepu Internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu Internetowego jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych, jak również na urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu Internetowego posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

4. Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedawcę do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

4.5. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres e-mail Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.6. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

5. Sposób płatności i termin płatności

5.1. W Sklepie Internetowym istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

 • przelew na konto bankowe Sprzedawcy, rachunek bankowy: Numer rachunku: 73 1140 2004 0000 3402 8298 6265, bank: mBank.
 • płatność za pobraniem,
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
 • za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.
 • Szybka płatność online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A
 • Płatność kartą płatniczą.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność kartami płatniczymi

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro


5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje pocztą elektroniczną (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu Internetowego zamówienie jest przekazywane do realizacji.

5.3. Sklep Internetowy umożliwia realizację płatności za pomocą systemu ratalnego oraz leasingowego Comperia + Siemens SimplyLeasy. Szczegółowe informacje o podmiotach realizujących przedmiotową usługę dostępne są na stronie avora.pl.

5.4. Sklep Internetowy umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

 • Paypal
 • Przelewy24
 • Systemy leasingu i ratalne Comperia.

5.5. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5.6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania

płatności przy odbiorze przesyłki.

6. Dostawa

6.1. Zamówione Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.2. Czas wysyłki Towarów jest oznaczony na stronach Sklepu Internetowego i wynosi od 24 godzin do 30 dni roboczych. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa Towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w Sklepie Internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy Towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

 • InPost Paczkomaty
 • Kurier DPD
 • Paczka w RUCHu

6.4. W momencie przekazania Towaru firmie kurierskiej Klient jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.5. Klient może również odebrać zamówiony Towar osobiście w siedzibie firmy Sprzedawcy. W przypadku odbioru osobistego Klient nie ponosi kosztów dowozu Towaru.

6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie Sklepu Internetowego przy składaniu zamówienia.

6.7. Koszt dostawy Towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.

6.8. W momencie przyjęcia Towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory Towar staje się własnością Klienta.

7. Odstąpienie od umowy przez Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta

7.1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Towaru bez podania przyczyny.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: Brys.pl Marcin Bryś, Sobieskiego 9/56, 42-700 Lubliniec, może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy Sprzedawcy: info@avora.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

7.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

7.5. Koszt dostawy Towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca.

7.6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

7.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedawca może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

7.8. Jeżeli dostarczony Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość Towaru uszkodzonego.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy.

7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Sprzedawca w porozumieniu z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dodatkowych kosztów.

7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

7.12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Towaru.

8. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

8.1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.

8.2. Klient będący Przedsiębiorcą ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odebrania Towaru, z tym że decyzję o możliwości przyjęcia zwrotu w tym zakresie każdorazowo podejmuje Sprzedawca.

8.3. Aby skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży, Przedsiębiorca obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą na adres poczty e-mail: info@avora.pl, w celu uzgodnienia czy taki zwrot towaru jest możliwy. W wiadomości do Sprzedawcy Przedsiębiorca obowiązany jest wskazać rodzaj i ilość Towaru jaką chce zwrócić. O akceptacji lub też braku akceptacji ze strony Sprzedawcy, Przedsiębiorca zostanie poinformowany w zwrotnej wiadomości e-mail.

8.4. Przedsiębiorca po otrzymaniu akceptacji z strony Sprzedawcy (§ 8.2 Regulaminu), przesyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt.

8.5. Przedsiębiorca jest obowiązany przesłać Towar na adres: Brys.pl Marcin Bryś, Sobieskiego 9/56, 42-700 Lubliniec, lub inny wskazany przez Sprzedawcę.

8.6. Po otrzymaniu Towaru od Przedsiębiorcy, Sprzedawca dokona weryfikacji otrzymanego Towaru w ramach zwrotu, w szczególności, czy Towar nie posiada widocznych śladów używania oraz czy nie jest uszkodzony.

8.7. W przypadku widocznych śladów używania, niekompletności, jak również uszkodzenia Towaru, Towar zostanie odesłany na koszt Przedsiębiorcy.

8.8. W przypadku pozytywnej weryfikacji Towaru nadesłanego w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży przez Przedsiębiorcę, Sprzedawca wystawi stosowne dokumenty księgowe i prześle je do podpisu Przedsiębiorcy. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę podpisanych dokumentów księgowych, Sprzedawca zwraca Przedsiębiorcy koszt zakupionego Towaru, na numer konta bankowego podanego przez Przedsiębiorcę.

8.9. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

8.10. W wypadku Przedsiębiorców, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.

8.11. Z chwilą wydania Towaru Dostawcy przez Sprzedawcę, przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 

9. Reklamacje

9.1. Jeżeli po przejściu własności Towaru na Klienta stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może:

1) jeżeli jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta (w rozumieniu art. 22 1 § 1 Kodeksu cywilnego) – złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi za wady (2 lata od daty wydania towaru).

2) jeżeli jest Przedsiębiorcą – złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu gwarancji.

9.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedawcy, Klient powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres Brys.pl Marcin Bryś, ul. Myńska 14  42-700 Lubliniec lub poprzez e-mail na adres info@avora.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta Towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności Towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

9.3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

9.4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej  http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Zasady publikowania opinii

10.1. Każdy Klient może publikować opinie o Towarze/Usłudze w odpowiednim miejscu na stronie Sklepu Internetowego. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny.

10.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.

10.3. Klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym.

10.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez Sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

11. Dane osobowe

11.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

11.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego, dostępnej na stronie Avora.pl.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

12.2. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

12.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

12.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

12.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym Avora.pl.

12.6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

12.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-05-2024.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Brys.pl Marcin Bryś
ul. Sobieskiego 9/56
42-700 Lubliniec

e-mail: info@avora.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy(*)/umowy dostawy następujących rzeczy(*).

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

Adres konsumenta (-ów)

Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) niepotrzebne skreślić