Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Sklepu internetowego Avora.pl

 

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod domeną www.avora.pl jest jest Marcin Bryś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Brys.pl Marcin Bryś, z siedzibą w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Młyńska 14, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. rozwoju, pracy i technologii. Dane identyfikacyjne przedsiębiorcy: NIP 5751748960, REGON 240934774 (dalej: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest:
  • na adres e-mail: info@avora.pl
  • pisemnie, na adres Administratora: 42-700 Lubliniec, ul. Młyńska 14. 
 3. Celem Polityki jest określenie działań podejmowanych w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników, jak i w ramach działalności zawierania i realizowania umów w kontakcie poza stroną internetową.
 4. W razie konieczności postanowienia niniejszej Polityki mogą ulec zmianie. Zmiana zostanie zakomunikowana użytkownikom poprzez ogłoszenie nowej treści Polityki, a w przypadku bazy osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych drogą e-mailową lub podały dane e-mailowe przy realizacji umów, o zmianie zostaną one powiadomione także drogą e-mail.

 Podstawy przetwarzania, cele i przechowywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanego przez użytkownika e-maila lub reklamacji przetwarzanie takie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest konieczne w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. 
 3. W przypadku uzyskania odrębnej zgody użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).
 4. W przypadku zawierania i wykonywania przez Administratora umowy sprzedaży lub umów o świadczenie usług druga strona ma obowiązek podać dane niezbędne dla zawarcia umowy (co jest wymogiem umownym, a w zakresie numerów podatkowych także wymogiem ustawowym) i w tym celu Administrator przetwarza dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).
 5. W przypadku przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (np. narzędzia śledzące) jako podstawę przetwarzania danych wskazuje się art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
 6. Dane osobowe użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do momentu cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o taką zgodę, do momentu przedawnienia roszczeń Administratora i drugiej strony w zakresie realizacji zawartych umów (w przypadku umów sprzedaży/umów o świadczenie usług 2 lata, licząc do końca roku) oraz do momentu realizacji zapytania kierowanego za pomocą e-mail lub do czasu zakończenia rozpatrywania reklamacji.
 7. Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Administratora np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii aktywności na stronie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 8. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jej funkcjonalności strona może, podczas korzystania z niej przez Użytkownika, gromadzić inne informacje, w tym między innymi:
  • adres IP;
  • informacje o urządzeniu, sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak identyfikatory sprzętowe, identyfikatory urządzeń mobilnych (np. Apple Identifier for Advertising [„IDFA”] lub identyfikator reklamowy na urządzeniu z systemem Android [„AAID”]), 
  • rodzaj platformy, 
  • dane dotyczące przeglądarki internetowej, w tym rodzaj przeglądarki i preferowany język;
 9. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i           wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby             móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu           i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Udostępnianie danych

 1. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą do realizacji zobowiązań wobec użytkowników. Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy
  • uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub
  • jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania.
 2. Dodatkowo dane osobowe usługobiorców i klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 
  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym strony internetowej i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, agencje marketingowe, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi oraz operatorowi dostawy produktu) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 3. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu                lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla użytkowników, a w tym zakresie ze względu na siedzibę dostawców oprogramowania dane mogą być          przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich, zapewniających jednak standardowy postanowień umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w zakresie przetwarzania danych osobowych lub mających stosowne uprawnienia do takiego działania na podstawie bilateralnych umów          powierzenia przetwarzania danych między Unią Europejską a danym państwem trzecim, przy tym nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru            Gospodarczego. Tymi podmiotami w przypadku Administratora są: 
  • Google LLC. (siedziba: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) dla narzędzi Google Analytics służącego do analizy statystyk serwisów WWW, Google Tag manager: służącego do zarządzania skryptami poprzez łatwe dodawanie fragmentów kodu do witryny lub aplikacji oraz śledzenia działań wykonywanych przez użytkowników w witrynie WWW, Google Ads służącego do wyświetlania linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense,
  • Meta Platforms, Inc. (siedziba: 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA) dla Facebook pixel służącego do śledzenia konwersji z reklam portalu Facebook, optymalizowania ich na podstawie zebranych danych i statystyk oraz budowania listy odbiorców ukierunkowanej na przyszłe reklamy.
 4. Strona Administratora może korzystać z funkcjonalności Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, LLC. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc operatorom strony internetowej w analizie sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z              witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez odwiedzających są z reguły przekazywane spółce Google i                              przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z obecnymi standardami informatycznymi adresy IP użytkowników                            odwiedzających stronę Administratora są skracane. Tylko w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach                Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie Administratora Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny strony internetowej dla jej użytkowników,          sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z                Internetu dla operatorów stron internetowych. Google przy tym nie będzie łączył adresu IP przekazanego w ramach Google Analytics z żadnymi innymi                danymi będącymi w jego posiadaniu. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google Analytics gromadzi i wykorzystuje dane, można znaleźć na oficjalnej              stronie Google pod adresem: www.google.com/policies/privacy/partners. Ponadto każdy Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez                Google danych dotyczących jego korzystania z witryny internetowej, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki pod następującym linkiem:                            http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 5. Administrator udostępniając dane podmiotom trzecim, dokłada wszelkich starań by odbywało się to jedynie do podmiotów posiadających certyfikaty w                  ramach (dawnych) programów Privacy Shield UE–USA i Szwajcaria–USA, które są dostępne pod adresem www.privacyshield.gov. Podmioty takie w                     przypadku posługiwania się  informacjami pochodzącymi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), będą czynić to zgodnie z zasadą                                   „odpowiedzialności  za wtórne przekazanie” (ang. Accountability for Onward Transfer) programu Privacy Shield. W stosownych przypadkach Administrator             opierać się będzie na standardowych klauzulach umownych UE oraz innych zabezpieczeniach w celu umożliwienia transferów poza EOG. Zgodnie z decyzją           Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 lipca 2020 roku w odniesieniu do Privacy Shield UE–USA i wytycznych Europejskiej Rady ochrony danych             Administrator nadal ocenia system prawny krajów, do których przekazywane są dane, oraz, w miarę konieczności, aktualizuje środki mające na celu              zapewnienie odpowiednich poziomów ochrony.

 Uprawnienia Użytkownika

 

 1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
  • dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. 
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 
  • sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego (w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, nie na podstawie zgody podmiotu danych), osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 2. Realizacja powyższych praw odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej info@avora.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.
 3. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane są poprawne. 

 Pliki Cookies

 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym) służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, zapewniając komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie plików „cookies” umożliwia zatem odpowiednie przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji użytkownika - serwer rozpoznaje go i pamięta m. in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania.
 2. „Cookies” zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Pliki „cookies” używane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
  • tworzenia anonimowych statystyk, które poprzez pomoc w ustaleniu w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych umożliwiają ulepszanie ich struktur i zawartości,
  • dostarczania użytkownikom witryny treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań
  • Pliki „cookies” nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.
 4. Zasadniczy podział plików „cookies” stanowi ich rozróżnienie na
  • Pliki „cookies” o charakterze niezbędnym - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać, gdyż bez nich nie moglibyśmy świadczyć wielu usług, które oferujemy. Niektóre z nich zapewniają także bezpieczeństwo usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną.
  • Pliki „cookies” o charakterze funkcjonalnym - są ważne dla działania strony internetowej ze względu na fakt, że:
  • służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych; bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika,
  • służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności stron internetowych; bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności strony internetowej, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
  • służą większości funkcjonalności stron internetowych; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
 5. Pliki „cookies” o charakterze biznesowym - umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa; ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela strony internetowej przychodów subsydiujących jej działanie. Do tej kategorii należą np. „cookies” reklamowe.
 6. Pliki „cookies” służące konfiguracji stron internetowych - umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych.
 7. Pliki „cookies” służące bezpieczeństwu i niezawodności stron internetowych - umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych.
 8. Pliki „cookies” służące uwierzytelnianiu - umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
 9. Pliki „cookies” badające stan sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki „cookies” służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
 10. Pliki „cookies” badające procesy zachodzące na stronie - umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji.
 11. Pliki „cookies” obsługujące reklamy - umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców; pliki „cookie” mogą być też używane do personalizowania reklamy, a także do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi.
 12. Pliki „cookies” uzyskujące dostęp do lokalizacji - umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.
 13. Pliki „cookies” prowadzące analizy, badania czy audyt oglądalności - umożliwiają właścicielowi stron internetowych lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel strony internetowej lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.
 14. Stosowanie plików „cookies” w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika nie oznacza co do zasady gromadzenia                    żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych to jest danych                umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi.  Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane          wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom              nieuprawnionym.
 15. Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszą stronę nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla urządzenia końcowego przez niego wykorzystywanego,                dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu zalecane jest niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W wielu przypadkach oprogramowanie                  służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików „cookies” i                    innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez          przeglądarkę. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób dokonania zmiany ustawień różni się w zależności od używanego                                  oprogramowania (przeglądarki internetowej). Odpowiednie wskazówki znajdziesz na podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz.
 16. Pliki „cookies” używane są także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz umożliwiania          przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie. Równocześnie pliki                     „cookies” wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym.
 17. W ramach technologii cookies Administrator może stosować piksele śledzące lub czyste pliki GIF w celu gromadzenia informacji na temat sposobu                        korzystania z jego usług przez użytkownika oraz jego reakcji na wiadomości marketingowe przesyłane pocztą elektroniczną. Piksel to kod oprogramowania,          pozwalający na osadzenie na stronie obiektu, zazwyczaj obrazka wielkości piksela, który daje możliwość śledzenia zachowania użytkowników na stronach              internetowych, na których go rozmieszczono. Po wyrażeniu odpowiedniej zgody przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem          przechowującym piksela, dlatego przetwarzanie danych gromadzonych przez piksel odbywa się w ramach polityki ochrony danych partnera, który ww.                  serwerem administruje.
 18. Administrator może stosować internetowe pliki dziennika (które zawierają dane techniczne, takie jak adres IP użytkownika) w celu monitorowania ruchu w            obrębie jego usług, rozwiązywania problemów technicznych, wykrywania oszustw i przeciwdziałania im oraz egzekwowania postanowień Umowy                          użytkownika.
 19. Administrator informuje, że strona nie reaguje na sygnały typu DNT (ang. Do Not Track), natomiast użytkownik może wyłączyć określone formy śledzenia w          sieci, w tym niektóre dane analityczne i spersonalizowane reklamy, poprzez zmianę ustawień plików cookie w swojej przeglądarce lub za pomocą naszych            narzędzi do wyrażania zgody na stosowanie plików cookie (jeżeli dotyczy).
 20. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach                internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 21. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w instrukcji                    obsługi danego urządzenia mobilnego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl